آموزش غیر فعال سازی فایروال IPTABLES

برای غیر فعال سازی این  فایروال  میتوانید از دستور زیر استفاده کنید.

  • service iptables stop

همچنین برای غیر فعال سازی دایئم حتی در صورت ریبوت از دستور زیر استفاده کنید.

  • chkconfig iptables off

برای اینکه کلیه کانکش های ورود و خروجی iptables اجازه پیدا کنند از دستور های زیر استفاده کنید.

  • iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
  • iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

خرید سرور مجازی ایران